MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een soort ondernemingsraad voor de school. Bij alle belangrijke beleidsbeslissingen is het advies of zelfs de instemming van de MR vereist. De MR bestaat op OBS Sterrendonk uit drie ouders en uit drie teamleden.


Van links naar rechts zittend: Marco van der Made, Marie-José Bakker,
Van links naar rechts staand: Lia Tempelaars, Ed de Groot, Mirjam Bokhorst, Peter de Meijer.


Samenstelling van de MR  in het schooljaar 2019-2020 en volgorde van aftreden:

Team          
Naam Functie Lid sinds Aftredend Email Telefoon
Lia Tempelaars voorzitter 01-08-2017 30-07-2020 l.tempelaars@sterrendonk.nl 0162-450332 (di, woe, do)
Marie-José Bakker lid 01-08-2017 30-07-2020 - -
Mirjam Bokhorst lid 01-08-2018 30-07-2021 - -
Ouders          
Ed de Groot lid 01-11-2016 30-09-2020 - -
Marco van der Made secretaris 01-10-2017 30-09-2020 mr@vandermade.org -
Peter de Meijer lid -1-10-2018 30-09-2021    

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, als toehoorder, dan kunt u dit melden bij de voorzitter van de MR. U bent van harte welkom. Vergaderdata vindt u eveneens op de website bij: kalender. Vergaderingen beginnen om 19.30u.

  • Di. 05-11-2019
  • Di. 10-12-2019
  • Di. 18-02-2020
  • Di. 14-04-2020
  • Di. 16-06-2020

Downloads:

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): 
De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor alle 21 scholen van Delta-onderwijs. Samen met het bestuur van de stichting Delta-onderwijs stelt zij het beleid voor alle scholen vast. De GMR overlegt samen met het bestuur van Delta-onderwijs over bovenschoolse zaken die alle ouders, alle leerlingen en alle personeelsleden aangaan. U kunt hierbij denken aan de begroting voor Delta-onderwijs, het zorgplan voor alle leerlingen, het onderwijskansenbeleid, onderhoud van de scholen, personeelsbeleid, functiebeleid en identiteit. De GMR vergadert zes à zeven keer per jaar en verlangt van de leden een gezonde dosis betrokkenheid bij de scholen. Eens per jaar kunnen ouders en personeelsleden zich kandidaat stellen voor de GMR.
Meer informatie over de GMR vindt u op de website van Delta onderwijs: http://www.delta-onderwijs.nl/gmr.html