Sterrennieuws

31 augustus 2020

 

Verkiezingen MR lid
Vandaag ontvangt elk gezin een envelop met het stembiljet voor de MR verkiezingen.

U heeft t/m vrijdag 4 september 15.00u de gelegenheid om het stembiljet terug op school in te leveren. U kunt daarvoor de bijgeleverde kleine blanco envelop gebruiken, die u kunt dichtplakken. Op het stembiljet staat aangegeven hoe en waar u het kunt inleveren. Op de achterkant van het stembiljet stellen de drie kandidaten zich nogmaals aan u voor.

 

Kijkavond
De Kijkavond voor de ouders van Voorschool, groep 1-2 en groep 3 is verzet naar dinsdag 15 september. In voorgaande jaren werd deze Kijkavond ook georganiseerd voor groep 4 t/m 8. In deze groepen is hiervoor in de plaats het startgesprek gekomen. We zullen de Kijkavond dit jaar zodanig organiseren dat er telkens kleine groepen ouders na elkaar worden ontvangen. ouders van betreffende groepen ontvangen binnenkort meer informatie.

Startgesprekken alleen zonder klachten
Deze week vinden op dinsdag 1 en donderdag 3 september de startgesprekken plaats in groep 4 t/m 8. Wilt u s.v.p. thuisblijven en afmelden via telefoon of email indien er sprake is van de volgende situatie:
*U bent verkouden, hoest en niest, u heeft benauwdheidsklachten of koorts;
*U heeft een huisgenoot met koorts en/of verkoudheidsklachten;
*U heeft het nieuwe coronavirus gehad en dit is de afgelopen 7 dagen vastgesteld in een lab;
*U heeft de afgelopen 14 dagen contact gehad met een gezinslid dat het coronavirus had en daar nog klachten van had;
*U bent in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het virus is vastgesteld.

 

Leerlingen bij gesprekken in groep 6, 7 en 8
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 komen mee naar het startgesprek. De thuisblijfregels , zoals hierboven vermeld, gelden ook voor uw kind.

 

Telefonisch gesprek.
Indien u niet op het gesprek kunt komen, dan zal het gesprek telefonisch plaatsvinden. Dat doen we zoveel mogelijk op het geplande tijdstip.

 

Schoolgids
De nieuwe schoolgids van schooljaar 2020-2021 ligt momenteel bij de drukker. Wanner de gids klaar is, ontvangt ieder gezin er een. De schoolgids is nu al te lezen op de website: www.sterrendonk.nl/schoolgids

Oproep ouders OR
In de ouderraad hebben we een aantal plekken vrij. Er is plaats voor acht ouders. Twee plekken waren vorig schooljaar niet ingevuld. Tevens zijn er vier ouders van wie de termijn van drie jaar er op zit, Joyce, Joanita, Izabela en Niek. Zij hebben allen aangegeven graag voor een volgende termijn van drie jaar in de Ouderraad te willen blijven. Mochten meer dan twee nieuwe belangstellenden zich melden, dan worden er verkiezingen gehouden. Op de website van de school leest u welke ouders momenteel in de Ouderraad zitten. www.sterrendonk.nl/organisatie

 

Wat doet de Ouderraad?
De OR is onmisbaar voor de school. OR leden organiseren verschillende activiteiten en feesten door het jaar heen, zoals het sinterklaasfeest, kerst, carnaval, het Sterrenfeest en het afscheid van groep 8. De OR beheert de ouderbijdrage en bevordert het contact tussen ouders en school. Heeft u belangstelling voor een plekje in de OR? Meld het via info@sterrendonk.nl

 

Ouder kascontrole
We zijn op zoek naar een ouder die graag, samen met een MR lid, wil helpen bij het uitvoeren van de kascontrole m.b.t. de financiën van de Ouderraad. Het boekjaar loopt van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020. U kunt zich melden via: info@sterrendonk.nl

 

Vrijwillige ouderbijdrage
De Ouderraad is momenteel bezig met het opstellen van een nieuwe begroting voor dit nieuwe schooljaar. Indien op de jaarvergadering het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld, ontvangen ouders een verzoek om de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Vorig schooljaar bedroeg de bijdrage €35,- .

 

Jaarvergadering OR/ MR
Rond de datum van 1 oktober wordt altijd de jaarvergadering van de Ouderraad en medezeggenschapsraad gehouden. Tijdens deze vergadering worden de jaarverslagen van beide raden goedgekeurd evenals het financieel jaarverslag van de Ouderraad. Deze vergadering is openbaar. In verband met de coronamaatregelen gaat de vergadering niet door en vindt al het overleg digitaal plaats. U wordt geïnformeerd via de nieuwsbrief.

 

Fiets parkeren kleuters
Kleuters die met de fiets naar school komen, mogen voortaan hun fiets parkeren binnen het hek aan de kant van de Kometenlaan. Dat is vooral handig voor kleuters die via de deur Kometenlaan naar binnen gaan ’s ochtends. De fiets mag links van de afvalcontainer worden gezet, op het moment dat de poort open gaat.

 

Thema Welkom op de voorschool
Op de voorschool zijn we gestart met het thema Welkom.
Tijdens dit thema staat het wennen en het dagritme centraal. Met behulp van de dagritmekaarten kunnen de peuters volgen wat we de ochtend nog gaan doen. We leren de peuters de ruimte ontdekken, de huishoek, de bouwhoek, de kring, het toilet. De woorden die tijdens dit thema veel voorkomen zijn: Goedemorgen, zwaaien, opruimen, de huishoek, de bouwhoek, de kring. Tijdens dit thema lezen we voor uit de boekjes: Karel gaat naar school en twaalf kleine peuters.

 

Activiteiten dit schooljaar
Voorlopig zullen we alle reguliere activiteiten geen doorgang kunnen vinden op de gebruikelijke wijze. Per activiteit bespreken in het team wat er mogelijk en wenselijk is, met in achtneming van de corona regels. Eind vorig schooljaar was al duidelijk dat de schoolreis voor groep 3 t/m 7 die meestal gepland staat voor begin september, niet door zou kunnen gaan. Er was onduidelijkheid over de toegang tot attractieparken, de regels m.b.t. het vervoer en de begeleiding. We denken na over een leuk alternatief voor de verschillende groepen, wellicht wat later in het schooljaar.
 

Hoofdluis
Er vindt tijdelijk geen controle van hoofdluis plaats. Wilt u daarom zelf de haren van uw kind goed controleren op luisjes of neten? Kijk vooral goed onder het haar en rond de oren. Mocht u hoofdluis aantreffen, wilt u dan de leerkracht inlichten s.v.p. In dat geval krijgen alle ouders van betreffende klas een brief.

 

 

Terug