Onderwijsvorm

Kleuters
We werken met heterogene groepen. De kleuters van groep 1 en 2 zitten samen in een klas. zo helpen de oudste kinderen de jongsten. Voor de kleuters zorgen we voor een ruim aanbod van gestructureerde speel- leermaterialen, zodat kleuters zich zoveel mogelijk op hun eigen wijze, in eigen tempo op allerlei gebieden kunnen ontwikkelen. Er is speciaal aandacht voor de taalontwikkeling. Er wordt gewerkt met de thema's van de "Kleuteruniversiteit". Kleuters die doorstromen vanuit onze voorschool herkennen de projecten, de liedjes en gewoontes, zodat een soepele overgang van voorschool naar de kleuterklas gewaarborgd is. We volgen en registreren de ontwikkeling van de kleuters met behulp van het observatiemodel "KIJK" en sturen bij waar dat nodig is.

 
Spelen
Binnen ons kleuteronderwijs richten we veel tijd in voor spel en beweging. Het kleuterlokaal is ingericht met uitdagende speelhoeken, de huishoek, bouwhoek schilderhoek, zand-of watertafel behoren tot de standaardinrichting. Sociale vorming neemt een belangrijke plaats in.
 
werken met ontwikkelingsmaterialen
 
samen spelen en ontdekken
 
Onderwijs groep 3 t/m 8

De school werkt met een leerstofjaarklassensysteem. We hanteren een vast lesprogramma per leerjaar en werken in alle klassen met een vastgesteld lesrooster. Prominente aandacht gaat hierbij uit naar lees- taal- en rekenonderwijs. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouwlokalen hangen dagritmekaarten waarop de kinderen kunnen zien hoe het dagprogramma eruit ziet.

Binnen het leerstofjaarklassensysteem vinden we differentiatie belangrijk, dit zijn daarbij onze uitgangspunten:

a. Een basisprogramma voor alle kinderen.
b. Verlengde instructie voor kinderen die dat nodig hebben.
c. Een extra programma voor snel lerende kinderen (aanvullende doelen met meer uitdaging)
*Daarnaast is er een plusprogramma met compacten en verrrijken voor bijzonder vlotte leerlingen. Zie: Ondersteuning/ Plusklas
 
 
Instructie
Aan het begin van de les wordt met de leerlingen het doel van de les besproken. Bij rekenen en taal wordt door de kinderen genoteerd in een doelenschriftje.
De leerkracht geeft een duidelijke instructie met de stappen die moeten worden genomen. Dit geeft de kinderen houvast en brengt ze telkens een stapje verder. Kinderen die meer aankunnen krijgen sneller de gelegenheid zelfstandig aan de slag te gaan met de verwerking van de stof. 
 
Zelfstandig werken
Instructielessen worden afgewisseld met zelfstandig werk. Hierbij voeren de leerlingen zelfstandig een taak uit bij bijvoorbeeld rekenen, taal of wereldoriëntatie. Het gaat hier altijd om korte taken, die voor de kinderen duidelijk en beheersbaar zijn. Na afloop van de zelfstandig werktijd wordt het werk met de leerlingen nabesproken.
Het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk neemt een belangrijke plaats in.
We stimuleren de leerlingen elkaar te helpen, waar dit mogelijk is.

 

Samenwerking
Op onze school werken leerlingen regelmatig samen in kleine groepjes.
Samenwerking dient verschillende doelen. Kinderen moeten hun eigen mogelijkheden leren kennen en die van anderen accepteren. Een betere leerling kan een zwakkere leerling helpen. Leerlingen dagen elkaar uit en voor beiden is dit een leerproces. De zwakkere leerling wordt op een hoger niveau gebracht. De betere leerling leert gedachten om te zetten in taal. We werken met maatjes.

 

Modern onderwijs met digitale middelen
Onze lokalen zijn uitgerust met touchscreens. Dit stelt ons in staat efficient en aanschouwelijk onderwijs te geven. Hierdoor bereiken we een grote mate van motivatie en betrokkenheid van onze leerlingen. Leerlingen maken gebruik van laptops, voor het verwerken van opdrachten, het inoefenen van leerstof, het schrijven van teksten en het maken van presentaties. Vanaf groep 5 werken we bij de rekenles met chromebooks, zodat elke leerling de leerstof op het eigen niveau kan verwerken.
 
 


Kleuters werken met een educatief programma aan de tablet

 


De bovenbouw werkt met chromebooks.

 

Presentaties en optredens door leerlingen
We leren de kinderen op een speelse manier een taak voor te bereiden en zich te presenteren voor de groep. Vanaf groep 3 starten we de dag met een dagopening. Een leerling houdt een spreekbeurt, speelt een poppenkastvoorstelling, leidt een spel of quiz, speelt toneel, laat een dans zien, leest voor uit een lievelingsboek etc. Regelmatig houden we op vrijdagmiddag een Sterrenshow. In de aula kijken we met alle groepen naar de optredens van verschillende leerlingen. Vaak wordt er een thema aangehouden, bijvoorbeeld Kinderboekenweek. We hebben graag veel publiek, dus ouders van leerlingen die optreden mogen komen kijken.

 

 

 

Techniekonderwijs
Op de voorschool wordt al technisch ontwikkelingsmateriaal en speelgoed aangeboden.
Er is een doorgaande lijn opgesteld voor het vak techniek en wetenschap van groep 1 t/m groep 8.
In de kleutergroepen worden technieklesjes gegeven rondom de domeinen: transport en constructie.
Verder is er een ruim aanbod aan ontwikkelingsmateriaal waarmee de kleuters in groepjes kunnen experimenteren.
De groepen 3 en 4 werken  met groepsdoorbrekende techniekmiddagen. Tijdens zo’n middag staat het “doen”  en “ontdekken” centraal.
Kinderen uit de twee klassen werken met elkaar samen. Ouders assisteren tijdens de techniekmiddagen.
Behalve het praktische gedeelte wordt er aandacht besteed aan de theoretische kant door middel van de methodes Natuurzaken in groep 5 en 6 en Argus Clou in groep 7 en 8.
Voor elke groep staat een excursie op het programma naar een bestemming die in het teken staat van techniek.

 

 

Culturele vorming
Alle groepen volgen jaarlijks een aantal culturele projecten. Op onderstaande foto geeft het treedt het Philharmonisch orkest zuidnederland op voor onze kleuters in de aula.

 Creativiteit

Naast de cognitieve vakken besteden we ruim aandacht aan creatieve vorming. We werken met vooraf vastgestelde technieken en materialen, zoals: timmeren, kleien, figuurzagen, papier-maché en werken met zoutdeeg. We vinden het belangrijk dat de kinderen trots zijn op hun werkstukken, daarom is er extra zorg voor de presentatie.