Uitgangspunten

Openbare school
OBS Sterrendonk is een openbare school. We zijn niet gebonden aan een bepaalde levensovertuiging, maar staan open voor alle maatschappelijke en levensbeschouwelijke richtingen. De leerkrachten op onze openbare school doen hun best om actief de veelzijdigheid en verschillende achtergronden van de kinderen voor het voetlicht te brengen. Dit gebeurt veelal door kinderen zelf met elkaar in gesprek te laten gaan. Het bevordert onderling respect en acceptatie van verschillen.
 

 

Schoolgrootte
Het leerlingaantal vertoont een stijgende lijn. We hebben bij de start van schooljaar 2022-2023 rond de 255 leerlingen, verdeeld over 11 groepen. Er zijn drie groepen 1-2, twee groepen 3, groep 4, groep 5, groep 5-6, groep 6, groep 7 en groep 8. Tevens hebben we een eigen voorschool. 

In het schooljaar 2022-2023 kunnen we helaas geen nieuw aangemelde kleuters meer plaatsen.

Voor het schooljaar 2023-2024 kunnen we wel kleuters plaatsen, meldt uw kind op tijd aan.

 

Waar komen onze leerlingen vandaan?
De meeste leerlingen komen uit de buurten rondom de school in de wijk Dommelbergen: de Sterren- Donken- Beemden-, Laren- en Kruidenbuurt. Een behoorlijke groep leerlingen komt ook uit andere wijken, zoals Strijen, het centrum en Vrachelen. Ouders kiezen voor onze school vanwege de positieve resultaten van het onderwijs, de kleinschaligheid, de goede zorgstructuur, de prettige sfeer en/of het openbare karakter.

 

 

Vriendelijke, ordelijke en veilige sfeer
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een fijne basisschooltijd beleven en met plezier naar school gaan, dus lekker in hun vel zitten. Wij zien het welbevinden als een essentiele voorwaarde om kinderen optimaal te laten leren en presteren.

 
 
 

 

Wederzijds respect, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar
We leren de kinderen te leren respect voor elkaar en voor volwassenen te hebben en zich op vriendelijke wijze te gedragen. In de loop van het schooljaar komen veel momenten voor dat deze normen en waarden besproken worden. Aan het begin van het schooljaar worden klassengesprekken gehouden waarbij de kinderen zelf de omgangsregels samenstellen. Vooral in de hogere groepen komt dat nadrukkelijk aan bod.
Leerlingen leren verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen en voor elkaar op te komen. Leerkrachten richten de aandacht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen bij de leerlingen. Dit schooljaar volgen de teams van voorschool, basisschool en de BSO samen de Kanjertraining.

 

 

 

Opbrengstgericht onderwijs
We streven na dat elke individuele leerling het niveau bereikt dat bij hem of haar past.
Om dit te kunnen bereiken wordt efficient gebruik gemaakt van de beschikbare onderwijstijd.
Er wordt gewerkt met moderne effectieve methodes, die een doorgaande lijn waarborgen en werken volgens een vaste structuur.
De gehanteerde werkwijzen zijn zo afwisselend mogelijk.
Er worden duidelijke, haalbare doelen gesteld. Deze doelen worden, indien nodig,  aangepast aan de individuele leerling en frequent getoetst aan de hand van een uitgebreid leerlingvolgsysteem.
We hanteren een (hoog)begaafdheidsbeleid voor leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere plusprogramma.

 
 


 

Contact met ouders/ verzorgers
Een goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk.
Drie keer per schooljaar vindt er een contactgesprek plaats van een kwartier.
Hier wordt besproken hoe het gaat met een kind. De sociaal emotionele ontwikkeling, leerresultaten en de scores van het leerlingvolgsysteem komen aan bod. Daarnaast vinden we het van belang dat ouders en leerkrachten meteen contact met elkaar opnemen als er bijzonderheden, onduidelijkheden of vragen zijn. Dat verbetert het onderling vertrouwen en voorkomt misverstanden. Ca. eens per twee weken ontvangen ouders een digitale nieuwsbrief waarin allerlei actuele zaken staan. De nieuwsbrieven zijn ook op deze website te lezen.
Door de open, informele sfeer is de toegankelijkheid voor ouders op onze school groot, wat ook blijkt uit de ouderparticipatie bij een groot aantal activiteiten, dit in goed overleg met ouderraad en medezeggenschapsraad.