Aandacht en betrokkenheid

Kleine klassen

Ieder mens wil zich gezien en gehoord voelen, dat is voor kinderen niet anders. Wij streven er dan ook naar om onze klassen zo klein mogelijk te houden. Door kleine klassen te organiseren kunnen de leerkrachten hun aandacht beter verdelen over de leerlingen, wat zowel de sociaal emotionele als cognitieve ontwikkeling ten goede komt. We hanteren het jaarstofklassensysteem, wat inhoudt dat leerlingen in een vaste groep zitten. De kleuters zitten in een heterogene groep: groep 1/2 bij elkaar. De oudere kinderen zitten in een eigen heterogene groep: groep 3 t/m groep 8. Het leerlingenaantal op OBS Sterrendonk is groeiende. Op 1 oktober 2023 telden we 269 leerlingen. Naast de schoolgroepen hebben we ook 2 groepen peuters, de voorschool. In deze groepen zitten maximaal 16 peuters met 2 pedagogisch professionals.

Groepsgrootte schooljaar 2023-2024
 Groep  Aantal leerlingen
 1/2 A  25 (prognose eind schooljaar)
 1/2 B  25 (prognose eind schooljaar)
 1/2 C  25 (prognose eind schooljaar)
 1/2 D  25 (prognose eind schooljaar)
 3 A  18
 3 B  18
 4 A  18
 4 B  20
 5  27
 6A  19
 6B  19
 7  30
 8  22

 

Waar komen onze leerlingen vandaan?

De meeste leerlingen komen uit de buurten rondom de school in de wijk Dommelbergen: de Sterren- Donken- Beemden-, Laren- en Kruidenbuurt. Een behoorlijke groep leerlingen komt ook uit andere wijken, zoals Strijen, het centrum en Vrachelen. Ouders kiezen voor onze school vanwege de positieve resultaten van het onderwijs, de kleinschaligheid, de goede zorgstructuur, de prettige sfeer en/of het openbare karakter.

 

Vriendelijke, ordelijke en veilige sfeer

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een fijne basisschooltijd beleven en met plezier naar school gaan, dus lekker in hun vel zitten. Wij zien het welbevinden als een essentiële voorwaarde om kinderen optimaal te laten leren en presteren. Hiervoor maken we gebruik van de aanpak van de Kanjertraining. Hoe we dat doen, leest u op deze pagina.

 

 

Wederzijds respect, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar

We leren de kinderen te leren respect voor elkaar en voor volwassenen te hebben en zich op vriendelijke wijze te gedragen. In de loop van het schooljaar komen veel momenten voor dat deze normen en waarden besproken worden. Aan het begin van het schooljaar worden klassengesprekken gehouden waarbij de kinderen zelf de omgangsregels samenstellen. Vooral in de hogere groepen komt dat nadrukkelijk aan bod.Leerlingen leren verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen en voor elkaar op te komen. Leerkrachten richten de aandacht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen bij de leerlingen. Alle medewerkers binnen het schoolgebouw spreken de Kanjer-taal (vanuit de Kanjer-methode), zodat er een doorgaande lijn tussen voorschoolse en naschoolse opvang en het basisonderwijs is. Dit biedt voorspelbaarheid en eenduidigheid voor zowel de leerlingen als alle medewerkers.