Leerlingbegeleiding

Passend onderwijs
Volgns de wet op passend onderwijs moet voor elke leerling een passend onderwijsaanbod verzorgd worden. Om dit voor elkaar te krijgen wordt door schoolbesturen in de regio samengewerkt. Het bestuur van het RSV Breda e.o. (Regionaal SamenwerkingsVerband) heeft een ondersteuningsplan opgesteld. Op de website: www.rsvbreda.nl kunt u het hele plan lezen. Elke basisschool heeft een eigen School Ondersteunings Plan (SOP).  SOP OBS Sterrendonk Hierin staat vermeld welke extra ondersteuning de school kan bieden naast de basisondersteuning. In het najaar van 2023 is het SOP opnieuw aangepast.

 

 
 
Plaatsing van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
Bij aanmelding van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte bekijken we of er plaats is in de betreffende groep en of we als school kunnen voldoen aan de ondersteuning en zorg die de leerling nodig heeft. Indien nodig gaan we daarover in overleg met specialisten van het RSV en/of schoolondersteuners.  Mocht onze school geen plaats hebben of niet kunnen voldoen aan de behoefte, dan zoeken we samen met ouders naar een school die passend is.
 
 
We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen:
-Door regelmatige leerlingbesprekingen van leerkrachten met onze Interne Begeleiders
-Door observaties van het gedrag en controle van het gemaakte werk.
-Door afname van toetsen uit de methode na ieder leerstofonderdeel en het maken van analyses.
-Door afname van  toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. (Toetsen waarbij de vorderingen van de kinderen 2 a 3 keer per jaar vergeleken worden met het landelijk gemiddelde.)
 
 


 

Intern Begeleider
Voor vragen m.b.t. leerlingondersteuning kunt u terecht bij Intern begeleider Lieke Tukker. Dat geldt zowel voor de cognitieve ontwikkeling, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

 

(Hoog)begaafdheid
We hebben op onze school speciaal aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. We hebben beleid opgesteld en hanteren een protocol. We vinden het belangrijk om tegemoet te komen aan de leerbehoefte van kinderen die aantoonbaar meer uitdaging nodig hebben in het onderwijs. Dit zijn leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere extra leerstof.
Vanaf groep 4 wordt gekeken naar de toetsscores bij het leerlingvolgsysteem. Kinderen die bijvoorbeeld herhaaldelijk I+ scores behalen bij de toetsen vallen in de categorie leerlingen die mag compacten en verrijken voor dat onderdeel. Voorwaarde is dat de leerling beschikt over de juiste werkhouding.  In ons Beleidsplan (hoog)begaafdheid staat beschreven wat onze uitgangspunten en onze mogelijkheden zijn op het gebied van begeleiding van deze categorie leerlingen. 

 

Ploeterklas
Waarom…is er een ploeterklas op OBS Sterrendonk?
Het doel van de ploeterklas is om cognitief sterke leerlingen uitdaging te bieden die ze in de reguliere groep mis kunnen lopen. De leerlingen laten hun hersens kraken door te denken op nieuwe, andere manieren. Het gaat om leren leren; leerlingen laten ervaren dat leren niet per definitie snel en moeiteloos gaat. De leerlingen oefenen aan de hand van pittige opdrachten met doorzetten, hulp durven vragen, positief denken, leren van je fouten, oefenen, en ga zo maar door.


Wie…zitten er in de ploeterklas?
De plusklas is er voor leerlingen van wie is opgevallen dat zij kenmerken van hoogbegaafdheid vertonen. Van sommige van deze leerlingen is ook onderzocht en aangetoond dat zij hoogbegaafd zijn, maar het betekent niet dat elke leerling in de plusklas hoogbegaafd is. Voor elke leerling geldt echter wel, dat wij denken dat zij baat hebben bij extra uitdaging buiten de reguliere groep.

 

Wie…staat er voor de ploeterklas?
Leerkracht van de ploeterklas is Wouter Jans. Hij is er elke dinsdag om groepjes kinderen te begeleiden.

 

Wat…gebeurt er  in de ploeterklas?
De inhoud van de ploeterklaslessen verschilt sterk per groep. Wat bij elke groep terug zal komen, al dan niet expliciet (dus verweven door de opdrachten, of echt aan de hand van lessen/een methode), is

 • aandacht voor Hogere Orde Denken
  In de reguliere groep komt vooral het Lagere Orde Denken aan bod; de leerlingen moeten laten zien dat ze nieuwe stof kunnen onthouden, begrijpen en vervolgens toepassen. In de plusklas doen we het schepje erbovenop en gaan we aan de slag met analyseren, evalueren en creëren.
 • het oefenen van executieve vaardigheden
  Eenvoudig gezegd zijn dit “vaardigheden die je nodig hebt om een taak uit te kunnen voeren”. Kennis alleen is namelijk niet genoeg; je moet ook kunnen plannen, je aandacht erbij kunnen houden, je spullen bij elkaar kunnen zoeken, etc. Bij heel slimme leerlingen kan het gebeuren dat zij hier niet voldoende oefening in krijgen, omdat er vanuit gegaan wordt dat zij alles al kunnen.
 • het versterken van de groei mindset
  Het hebben van een vaste mindset (denken dat intelligentie een vaststaand iets is; “je bent slim of je bent het niet” kan, zeker bij hoogpresterende kinderen die vaak horen hoe slim ze zijn, zorgen voor onzekerheid als ze tóch ineens ergens op vastlopen. Heb je een groei mindset, dan ga je ervan uit dat je iets niet niet kunt, je kunt het alleen nog niet. Met een groei mindset geloof je dat je je altijd kunt blijven ontwikkelen en je kwaliteiten kunt verbeteren.
 •  

 

Ondersteuningsteam
In het ondersteuningsteam wordt de ontwikkeling van de zorgleerlingen zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Het gaat hierbij om leerlingen waarbij de ontwikkeling niet loopt zoals verwacht. De bedoeling is een hulpvraag te formuleren, extra hulp te organiseren en te bieden. Voor deze hulp wordt een plan opgesteld, dit wordt opgenomen in het groepsplan voor de klas.
Ouders worden altijd geinformeerd indien hun kind in het OT besproken wordt. Ouders worden uitgenodigd om aanwezig zijn bij het OT. De inbreng van ouders tijdens deze bespreking is uiteraard van groot belang.
In bepaalde gevallen is extern onderzoek gewenst, bijvoorbeeld door een psycholoog en/of othopedagoog.  Psychologische onderzoeken worden in de meeste gevallen uitgevoerd door het OOC (Onderwijs OndersteuningsCentrum van Delta onderwijs.).

Het zorgteam bestaat uit:

 • de schoolpsycholoog van het OOC (Onderwijs Ondersteuning Centrum)
 • de intern begeleider (IB-er)
 • de ouders
 • de leerkracht
 • de directeur
 • eventueel het locatiehoofd SKO
 • eventueel een hulpverlener, bijvoorbeeld fysiotherapeut/ logopedist

 

Arrangement
Wanneer er op school behoefte bestaat aan speciale begeleiding van een leerling, bijvoorbeeld door externe instanties, dan kan de school een zogenaamd arrangement aanvragen bij het RSV. In bepaalde gevallen kan een leerling dan op school worden ondersteund door een externe Remedial Teacher. Een arrangement wordt alleen toegekend wanneer de school over betreffende leerling een groeidocument heeft ingevuld. Dit gebeurt in onderling overleg met ouders. Indien de leerling op het reguliere basisonderwijs niet verder begeleid kan worden, geeft het RSV een beschikking af voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs.

 

 

Peuter ondersteuningsteam
Een aantal keer per schooljaar is er een bijeenkomst van het POT (peuter ondersteuningsteam). Wanneer er op de voorschool en/ of bij de ouders vragen zijn over de ontwikkeling van de peuter, kunnen deze worden besproken tijdens een POT. Samen met de jeugdarts van de GGD wordt bekeken op welke manier de peuter zo optimaal mogelijk kan worden begeleid. Ouders worden vooraf ingelicht over de bespreekpunten en de uitkomst van het gesprek, desgewenst kunnen ouders aanwezig zijn bij het POT.
Het peuterzorgteam bestaat uit:

 • de IB er van de school, tevens pedagogisch coach
 • de voorschoolleidsters
 • de jeugdarts van Thebe
 • eventueel het locatiehoofd SKO

 

Sociaal Wijkteam
Ouders met vragen over de opvoeding, opgroeien  of gezinsvragen kunnen terecht bij het Sociaal wijkteam Oosterhout. Op school zijn folders beschikbaar waarin staat uitgelegd hoe het Sociaal Wijkteam werkt. De IB er kan inlichtingen verschaffen. U vindt informatie op de website: www.sociaalwijkteam.nl