Onderwijs

Opbrengstgericht onderwijs

We streven na dat elke individuele leerling het niveau bereikt dat bij hem of haar past. Om dit te kunnen bereiken wordt efficient gebruik gemaakt van de beschikbare onderwijstijd. Er wordt gewerkt met moderne effectieve methodes, die een doorgaande lijn waarborgen en werken volgens een vaste structuur. De gehanteerde werkwijzen zijn zo afwisselend mogelijk. Er worden duidelijke, haalbare doelen gesteld. Deze doelen worden, indien nodig,  aangepast aan de individuele leerling en frequent getoetst aan de hand van een uitgebreid leerlingvolgsysteem. We hanteren een meer- en hoogbegaafdheidsbeleid voor leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere plusprogramma, daarnaast is er een ploeterklas waarin deze leerlingen met specifieke leerdoelen aan de slag gaan. 

 

Kleuters
We werken met heterogene groepen. De kleuters van groep 1 en 2 zitten samen in een klas. zo helpen de oudste kinderen de jongsten. Er is een ruim aanbod van gestructureerde speel- leermaterialen, zodat kleuters zich zoveel mogelijk op hun eigen wijze, in eigen tempo op allerlei gebieden kunnen ontwikkelen. Er is speciaal aandacht voor de taalontwikkeling. Er wordt gewerkt met de thema's van de "Kleuteruniversiteit". Kleuters die doorstromen vanuit onze voorschool herkennen de projecten, de liedjes en gewoontes, zodat een soepele overgang van voorschool naar de kleuterklas gewaarborgd is. We volgen en registreren de ontwikkeling van de kleuters met behulp van het observatie- en registratiemodel: "Mijn Kleutergroep". Zo brengen we goed in kaart wat een kleuter nodig heeft.
 
 
Doelgericht spel
Binnen ons kleuteronderwijs richten we veel tijd in voor spel en beweging. Het kleuterlokaal is ingericht met uitdagende speelhoeken, de huishoek, bouwhoek schilderhoek, zand-of watertafel behoren tot de standaardinrichting. De hoeken worden aangepast aan het thema. Op speelse wijze stuurt de leerkracht aan op ontwikkelingsdoelen. Sociale vorming neemt een belangrijke plaats in.
 
werken met ontwikkelingsmaterialen
 
 
Onderwijs groep 3 t/m 8

Onze school werkt met een modern vormgegeven leerstofjaarklassensysteem. We hanteren een vast lesprogramma met leerdoelen per leerjaar en werken in alle klassen met een vastgesteld lesrooster. Prominente aandacht gaat hierbij uit naar lees- taal- en rekenonderwijs.

 

Dagritme
De dagindeling kent een vast ritme. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouwlokalen hangen dagritmekaarten waarop de kinderen kunnen zien hoe het dagprogramma eruit ziet.

 

Instructie
Aan het begin van de les wordt met de leerlingen het doel van de les besproken. De leerkracht geeft een duidelijke instructie volgens het EDI model. (Expliciete Directe Instructie) De leerkracht neemt de leerlingen bij de hand en doet voor. Dit geeft de kinderen houvast en brengt ze telkens een stapje verder. Kinderen die meer aan kunnen krijgen sneller de gelegenheid zelfstandig aan de slag te gaan met de verwerking van de stof. 

 

 
 

Differentiatie
Binnen het leerstofjaarklassensysteem vinden we differentiatie belangrijk, dit zijn daarbij onze uitgangspunten:
a. Een basisprogramma voor alle kinderen, waarbij we hoog inzetten voor elke leerling.
b. Verlengde instructie voor kinderen die dat nodig hebben.
c. Een extra programma voor snel lerende kinderen (aanvullende doelen met meer uitdaging)

*Daarnaast is er een plusprogramma met compacten en verrrijken voor bijzonder vlotte leerlingen. Zie: Ondersteuning/ Ploeterklas

 
 
Zelfstandig werken
Instructielessen worden afgewisseld met zelfstandig werk. Hierbij voeren de leerlingen zelfstandig een taak uit bij bijvoorbeeld rekenen, taal of wereldoriëntatie. Het gaat hier altijd om korte taken, die voor de kinderen duidelijk en beheersbaar zijn. Na afloop van de zelfstandig werktijd wordt het werk met de leerlingen nabesproken. Het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk neemt een belangrijke plaats in. We stimuleren de leerlingen elkaar te helpen, waar dit mogelijk is. In de bovenbouw wordt er ook gewerkt met individuele taakbrieven. 
 

Samenwerking
Op onze school werken leerlingen regelmatig samen in kleine groepjes. Samenwerking dient verschillende doelen. Kinderen moeten hun eigen mogelijkheden leren kennen en die van anderen accepteren. Een betere leerling kan een zwakkere leerling helpen. Leerlingen dagen elkaar uit en voor beiden is dit een leerproces. De zwakkere leerling wordt op een hoger niveau gebracht. De betere leerling leert gedachten om te zetten in taal. We werken met maatjes.

 

 
Digitalisering
Onze lokalen zijn uitgerust met touchscreens. Dit stelt ons in staat efficient en aanschouwelijk onderwijs te geven. Hierdoor bereiken we een grote mate van motivatie en betrokkenheid van onze leerlingen. Leerlingen in groep 5 t/m 8 maken gebruik van chromebooks, voor het verwerken van opdrachten, het inoefenen van leerstof, het schrijven van teksten en het maken van presentaties. We verliezen het werken op papier en lezen uit boeken echter niet uit het oog. In groep 3 en 4 wordt bij het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs zoveel mogelijk op papier gewerkt. Chromebooks worden ingezet bij het automatiseren.
 
 

Kleuters werken met een educatief programma aan de tablet

 

De bovenbouw werkt met chromebooks.

 

Presentaties en optredens door leerlingen
We leren de kinderen op een speelse manier een taak voor te bereiden en zich te presenteren voor de groep. Vanaf groep 3 starten we de dag met een dagopening. Een leerling houdt een spreekbeurt, speelt een poppenkastvoorstelling, leidt een spel of quiz, speelt toneel, laat een dans zien, leest voor uit een lievelingsboek etc. Regelmatig houden we op vrijdagmiddag een Sterrenshow. In de aula kijken we met alle groepen naar de optredens van verschillende leerlingen. Vaak wordt er een thema aangehouden, bijvoorbeeld Kinderboekenweek. We hebben graag veel publiek, dus ouders van leerlingen die optreden mogen komen kijken.

 

 

Techniekonderwijs
Op de voorschool wordt al technisch ontwikkelingsmateriaal en speelgoed aangeboden.
Er is een doorgaande lijn opgesteld voor het vak techniek en wetenschap van groep 1 t/m groep 8.
In de kleutergroepen worden technieklesjes gegeven rondom de domeinen: transport en constructie.
Verder is er een ruim aanbod aan ontwikkelingsmateriaal waarmee de kleuters in groepjes kunnen experimenteren.
De groepen 3 en 4 werken  met groepsdoorbrekende techniekmiddagen. Tijdens zo’n middag staat het “doen”  en “ontdekken” centraal.
Kinderen uit de twee klassen werken met elkaar samen. Ouders assisteren tijdens de techniekmiddagen.
Behalve het praktische gedeelte wordt er aandacht besteed aan de theoretische kant door middel van de methodes Natuurzaken in groep 5 en 6 en Argus Clou in groep 7 en 8.
Voor elke groep staat een excursie op het programma naar een bestemming die in het teken staat van techniek.

 

 

Culturele vorming
Alle groepen volgen jaarlijks een aantal culturele projecten. Op onderstaande foto geeft het treedt het Philharmonisch orkest zuidnederland op voor onze kleuters in de aula.

 Creativiteit

Naast de cognitieve vakken besteden we ruim aandacht aan creatieve vorming. We werken met vooraf vastgestelde technieken en materialen, zoals: timmeren, kleien, figuurzagen, papier-maché en werken met zoutdeeg. We vinden het belangrijk dat de kinderen trots zijn op hun werkstukken, daarom is er extra zorg voor de presentatie.