Verlofregeling

Een kind is leerplichtig vanaf het vijfde jaar. Een vijfjarig kind mag u tot maximaal 5 uur per week thuishouden. Dit hoort u bij school te melden. Vanaf het zesde jaar is een kind volledig leerplichtig. Schoolverzuim wordt bij ons op school geregistreerd in ParnasSys. Veelvuldig en of opvallend schoolverzuim wordt door de directie gemeld bij de leerplichtambtenaar. De onderwijsinspectie kan controle uitoefenen op de schooladministratie t.a.v. verzuim en leerplicht.

 

Buitengewoon verlof

De directeur van de school mag alleen toestemming geven voor buitengewoon verlof als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. Dat betreft vrijwel altijd familiezaken. Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties is alleen mogelijk indien, door de bijzondere aard van het beroep van de ouder/verzorger, in géén enkele schoolvakantie een vakantie genoten kan worden. Dit moet u minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk bij de directeur aanvragen, behalve in onvoorziene omstandigheden. Bovendien mag het niet meer dan één keer per jaar, niet meer dan tien schooldagen bij volledig leerplichtigen (vanaf vijf jaar) en niet in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. Voor een dag extra vakantie om de files te ontlopen of omdat u een huisje heeft gehuurd, mag de directeur u geen toestemming geven. Verzoeken tot verlof dient u altijd schriftelijk middels een aanvraagformulier in te dienen, zie hieronder voor de digitale versie. Een papieren aanvraagformulier kunt u ook bij de schooldirectie verkrijgen.

 

Vrijstelling wegens vervulling van plichten die te maken hebben met godsdienst of levensovertuiging geven we alleen, indien daarvan uiterlijk twee dagen voor de verhindering aan de directeur kennis is gegeven. Dit hoeft ook niet schriftelijk te gebeuren.

 

Aanvraagformulier verlof gewichte omstandigheden

Wettelijke richtlijnen omtrent verlof