Toelatingsbeleid

Aanmelding basisschool
Bij aanmelding wordt een intakegesprek gehouden, waarbij enerzijds de ouders de school informeren over de ontwikkeling van het kind, en de gezinssituatie en anderzijds de directeur informatie geeft over de uitgangspunten van de school. Indien er specifieke ondersteuning nodig is kan de Intern begeleider aanwezig zijn bij het gesprek. Bij inschrijving schaart u zich achter het beleid van de school zoals in deze gids is beschreven.

De procedure van toelating (beleid Delta-onderwijs)

  • De aanmelding van kinderen voor toelating tot een basisschool geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is verzocht.
  • De aanmelding geschiedt via het aanmeldformulier van school, al dan niet vooraf gegaan door een voorgesprek van de ouders met de directeur van de school. Het formulier vermeldt in alle gevallen de datum van aanmelding.
  • De directeur neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien dit binnen 6 weken niet lukt, deelt de directeur dit schriftelijk aan de ouders mede en daarbij noemt hij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien. Die laatste extra termijn voor de beslissing bedraagt ten hoogste 4 weken. In totaal mag de toelatingsbeslissing dus 10 weken in beslag nemen.
  • Indien de directeur een positief toelatingsbesluit neemt, wordt het kind ingeschreven als leerling van de basisschool.

Vooraanmeldingen bij een basisschool voordat het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt (al dan niet via de voorschool) zijn toegestaan. De basisschool heeft dan nog geen zorgplicht. Een vooraanmelding leidt (ook in geval van plaatsgebrek) echter niet tot voorrang bij de daadwerkelijke aanmelding.

Bij Delta-Onderwijs hanteren we een groepsgrootte van 28 leerlingen met een maximum van 30. Plaatsgebrek kan er toe leiden uw kind niet kan worden toegelaten op onze school. Voor die situatie heeft Delta-onderwijs toelatingsbeleid voor haar scholen vastgesteld. U kunt hier het toelatingsbeleid lezen.

 

Aanmelding voorschool
Ook voor aanmelding voor de voorschool kunt u een afspraak maken met de directeur. U bent welkom om een keer te komen kijken terwijl de peutergroep aanwezig is. Peuters voor de voorschool kunnen worden aangemeld vanaf 18 maanden. Het is voor ons, in verband met de planning, erg fijn als we ruim van tevoren weten op hoeveel peuters we kunnen rekenen. Tijdens het gesprek ontvangt u een digitale link waarmee u uw peuter kunt inschrijven bij Delta voorschool, locatie Sterrendonk.  Kinderen worden geplaatst vanaf 2,5 jaar, mits er ruimte is op de groep. Indien de groepen vol zijn, werken we met een wachtlijst, op volgorde van aanmelding. Nadat u een planningsvoorstel heeft ontvangen van Delta voorschool nemen de pedagogisch professionals van de voorschool contact met u op, vlak voordat uw peuter instroomt.