Samenwerking met SKO

Overgang van Kinderdagverblijf naar BSO
Als kinderen de leeftijd van 4 jaar bereiken, is het tijd om naar school te gaan. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen hier zo goed mogelijk in. Er vindt een warme overdracht plaats van kinderdagverblijf naar school en BSO. Met toestemming van ouders worden de laatste observatielijsten en het oudergespreksverslag doorgegeven aan de leerkrachten van de groepen 1-2.  Zo kunnen de kinderen zo goed mogelijk aan hun schoolperiode en de BSO periode beginnen.

 

Ondersteuningsteam basisschool
Het locatiehoofd van de BSO kan desgewenst aansluiten bij het ondersteuningsteam van de basisschool in het geval kinderen besproken worden die ook gebruik maken van de BSO. Zo krijgen we een integraal beeld van de ontwikkeling van een kind in allerlei situaties. Ouders praten ook mee in het Ondersteuningsteam.

 

Kanjertraining
Op school en bij de BSO hanteren we de Kanjertraining. Het vormt de basis voor ons gezamenlijk pedagogisch beleid. De Kanjerregels gelden voor iedereen die betrokken is bij onze school. Zie Kanjertraining